Meerderheid raad koos in 2021  voor nieuw bedrijventerrein tussen Misterweg en Bessinkgoorweg. Foto: Archief AHN

Meerderheid raad koos in 2021  voor nieuw bedrijventerrein tussen Misterweg en Bessinkgoorweg. Foto: Archief AHN

Zoektocht naar nieuw bedrijventerrein weer van start

Economie

Alle opties staan weer open

Door Clemens Bielen

WINTERSWIJK - Op 23 september 2021 werd door de raad met de kleinst mogelijke meerderheid besloten om de locatie aan de Misterweg tegenover Obelink aan te wijzen als locatie voor een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. Daarmee kwam een voorlopig einde aan een langdurige discussie over de noodzaak en over de verschillende opties voor de locatie van een nieuw aan te leggen bedrijventerrein. Het Buurtteam Bessinkgoorweg had zich heftig verzet en was onder andere van mening dat al van te voren vaststond, dat de Misterweg zou worden aangewezen. Er zou in de onderzoeksrapporten naar de uitkomst: ‘Misterweg’ zijn toegeschreven.

De buurtbewoners kregen daarbij steun van de toenmalige oppositie, die het proces als ‘rommelig’ en ‘ongelukkig’ had bestempeld.

‘Nieuwe Heren, nieuwe wetten’
De gemeenteraadsverkiezingen hebben een bestuurlijke omwenteling teweeggebracht, maar ook het huidige college is van mening dat nieuw bedrijventerrein nodig is voor de komende 20-30 jaar.

Wethouder Gosse Visser: “Nieuw bedrijventerrein is hard nodig om ondernemingen ruimte te bieden om te blijven groeien. Tegelijkertijd is een locatiekeuze een complex vraagstuk met grote effecten op de leefomgeving. Dat vraagt om een zorgvuldig proces, met oog voor bedrijfsleven en inwoners. Ik heb er vertrouwen in dat we op deze manier de meest geschikte locatie vinden.”

Het zoeken naar een geschikte locatie is niet fundamenteel anders. De Raad wordt volgens Visser echter meer aan de voorkant betrokken. “We laten de Raad meedenken over de criteria waaraan een nieuw bedrijventerrein moet voldoen.” Het college stelt de Raad voor om het raadsbesluit van 23 september 2021 – waarbij de Misterweg als locatie voor een nieuw bedrijventerrein werd aangewezen - in te trekken. Maar ook via het nieuwe traject blijft de locatie Misterweg in beeld.

In het college-akkoord van het vorige college stond ‘groei van Winterswijk’ expliciet op de agenda. Met enige argwaan werd dan ook destijds gekeken naar de noodzaak van nieuw te ontwikkelen bedrijfsterrein. Het huidige college wil in een notitie de kwalitatieve en kwantitatieve ruimtebehoefte vooraf onderbouwen, vaststellen in de randvoorwaarden en deze voorleggen aan de Raad.
De randvoorwaarden geven aan waar een gebied ten minste aan moet voldoen om in een latere fase verder te worden onderzocht. Er wordt rekening gehouden met gebieden waar al ontwikkelingen staan gepland, zoals woningbouw of natuurontwikkeling, en of er wettelijke beperkingen gelden. In tegenstelling tot het vorige onderzoek wordt de stikstofproblematiek direct in een vroeg stadium meegenomen. In die fase wordt ook de afweging gemaakt of er één groot of meerdere kleine locaties moeten worden gerealiseerd.

Lange termijn
De zoektocht naar nieuw bedrijventerrein richt zich op een termijn van 20-30 jaar. Bureau Buiten wordt als onafhankelijke partij ingehuurd om dit proces te begeleiden; bruikbare gegevens uit vorig onderzoek (door bureau BRO) kunnen ook worden meegenomen. Naar schatting zal 17 ha nodig zijn en een besluit wordt begin 2024 verwacht. Visser: “Er zijn misschien ook bedrijven op locaties die beter geschikt zijn voor wonen. Dan heb je wel ruimte nodig waar die bedrijven naar toe kunnen.”
Die hectaren zijn exclusief het recent aangekochte bedrijfsterrein ‘de Vlijt’( 4,8 ha).
De kosten voor het nieuwe onderzoek worden geraamd op 40.000 euro.

Visser: ”Er is een beetje haast bij, want op dit moment is er geen ruimte. Gelukkig hebben we voor de kortere termijn ‘de Vlijt’ kunnen aankopen, maar het kan nog wel een jaar of 4-5 duren voordat het eerste bedrijf zich daar gaat vestigen.” Er hebben zich serieuze kandidaten gemeld. Over welke dat zijn worden geen mededelingen gedaan. Voor dat gebied moeten de uitgiftecriteria nog worden vastgesteld.”

In de nota van B&W is ook een regel uit het coalitieakkoord overgenomen: “Ons uitgangspunt voor bedrijventerreinen blijft dat inbreiding, revitalisering en eventuele herontwikkeling vóór uitbreiding gaan.” Hoe zich deze ambitie laat vertalen in het onderzoek komt in de nota van B&W niet naar voren.