Enkele studenten voor veehouderij van het Zone.College uit Doetinchem met hun leraar Harrie en de drone instructeurs Leo Raben (l) en Bert Kremer (r). Foto: Tanja Keurntjes

Enkele studenten voor veehouderij van het Zone.College uit Doetinchem met hun leraar Harrie en de drone instructeurs Leo Raben (l) en Bert Kremer (r). Foto: Tanja Keurntjes

Drone wint terrein in de landbouw

Landbouw Doetinchem

DOETINCHEM/REGIO - De werkgroep ‘Paradijs voor de Patrijs’, een project dat al 6 jaar zijn nut heeft bewezen, heeft het idee opgevat om meer jongvolwassenen te betrekken bij de natuur, beter gezegd agrarisch natuurbeheer. Daarom heeft men contact gezocht met het Zone College in Doetinchem (groene school mbo-niveau) om toekomstige jonge agrariërs te laten zien wat er nu al op dit gebied allemaal mogelijk is.

Op locatie in het veld zijn een drietal workshops gegeven, waarbij onder andere de interactie tussen mens en techniek door de studenten zelf letterlijk wordt toegepast. Ze konden drone-ervaring opdoen. De drone wordt ingezet om de patrijs en ander wild veilig te verplaatsen, voordat de landbouwmachines hun werk kunnen doen.

Deze manier van landbouwbewerking wint terrein in Nederland. Het sluit naadloos aan bij het streven naar een duurzame landbouw, waarbij precisielandbouw en natuur gedreven landbouw de speerpunten van het beleid zullen zijn. Een ander belangrijk punt dat de studenten in de praktijk hebben ervaren, is het feit dat wij geen bestaande natuur versterken,maar dat er nieuwe natuurwaarde gecreëerd wordt, in de vorm van akkerranden, bloemblokken en keverbanken. Een vorm van kringlooplandbouw waarbij geen bestrijdingsmiddelen, geen bemesting gebruikt wordt en geen extra grondbewerking plaats vindt.

Ook leggen we struwelen, hagen en strokenteelt aan om het landschap fauna vriendelijk te maken, waarbij de gewasplaag voor boeren een onderdrukkend effect sorteert. Met de meer dan dertig hectare aan akkerranden die wij ieder 1-2 jaar inzaaien in combinatie met de 160 ha biologisch percelen van Natuurmonumenten maken het tot een robuust geheel. Tel daarbij op de 110 ha aan ecologische ha van de boeren zelf en je hebt een mooi areaal van agrarisch natuurbeheer binnen de gemeente Montferland van 7%. Dit is voor Nederlandse begrippen veel en waardevol met het oog op de schaarste aan natuur in Nederland. 

Maar ook is het voorsorteren op het nieuwe landbouwbeleid waarin de boeren in Nederland meer met de natuur i.p.v. tegen de natuur gaan boeren. We leven in een tijdsgewricht waarin de urgentie om te vergroenen, te verduurzamen en te innoveren niet nog langer kan worden uitgesteld. Ook de boer staat mentaal aan om te verduurzamen, mits het verdienmodel maar toereikend is.

En waarom ook niet? Zo kan de boer, die nu al cultuurdrager is, nu ook natuurdrager worden en in de eenentwintigste eeuw als moderne boer een boterham verdienen met minder vee en minder milieubelasting, maar wel met meer betere prijzen voor hun producten, meer natuur gedreven landbouw toepassen, en als bijvangst krijgt men met meer biodiversiteit op het boerenland en meer waardering onder de bevolking. Zo wordt de patrijs op het schild gehesen, met in kielzog alle andere akkervogels.

Het boerenland is door de eeuwen heen geboetseerd en gekneed door boeren, welnu laat ze het nu weer doen, landschap beheren, geef ze de kans wat verloren is gegaan aan landschap en natuur te herstellen. Vandaar dat afgelopen week alvast jonge boeren met drie workshops toekomstgerichte informatie hebben gekregen, waarbij we op het boerenland hebben laten zien hoe we experimenteren met precisie landbouw en kringloop landbouw. 

En niet zonder resultaat, we hebben met 12 partijen tezamen, in 6 jaar tijd het aantal patrijzen weten te vermeerderen van 7 koppeltjes patrijzen in 2017 nu in 2023 naar 40 koppeltjes. Een resultaat dat laat zien dat de driehoek, boeren, jagers, en natuurorganisaties wel degelijk samen kunnen werken. De lokale bevolking en sponsoren zoals SBNL als hoofdsponsor waren en zijn een onmisbare schakel in het geheel.