Een deel van het terrein van Pactum in Ampsen. Foto: Gemeente Lochem

Een deel van het terrein van Pactum in Ampsen. Foto: Gemeente Lochem

COA wil opvanglocatie met 365 opvangplekken in Ampsen

Maatschappij

LOCHEM - Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) wil een regionale opvanglocatie (ROL) voor statushouders starten op het terrein van Pactum aan de Ampsenseweg. Het COA wil 300 reguliere opvangplekken realiseren, naast 65 plekken voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s). Voor die laatste groep zijn het COA en Pactum in overleg over een tijdelijke huurovereenkomst vanaf 1 juli. Voor het overige is de gemeente in afwachting van onderzoeken, waaronder een risicoanalyse.

Door Henri Bruntink

Er is een verschil tussen een AZC en een ROL. Bij dat laatste gaat het om een locatie waar statushouders die al zijn toegewezen aan gemeenten in de regio én om asielzoekers met een kansrijke asielgaanvraag. In een ROL kunnen ze een start maken met hun integratie en krijgen de statushouders uiteindelijk een woning in Lochem of een van de regiogemeenten. In principe sluit dit de komst van zogeheten ‘veiligelanders’ uit. Die groep wordt vaak in verband gebracht met overlast rond opvanglocaties.

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve verraste op 13 februari zowel omwonenden als het COA door een maximum van 250 opvangplekken te noemen. Tijdens een overleg dat hierop volgde kwam het COA met de wens voor 300 plus 65 plekken. In een memo aan de gemeenteraad laat het college nu weten deze aantallen te hanteren bij de onderzoeken die lopen. Het Arnhemse Bureau Beke houdt een risicoanalyse. Hierbij wordt ook gesproken met omwonenden. Het bureau is gespecialiseerd in advies op het gebied van veiligheid en criminaliteit. 

Aantallen
Het COA noemt het minimale aantal van 365 plekken noodzakelijk om ‘een realistische businesscase’ voor de locatie te kunnen ontwikkelen. Het college reageert hierop met: ‘We verwachten dat het niet mogelijk is om aan onze wettelijke verplichting te voldoen als we deze mogelijkheid tot het opvangen van asielzoekers niet onderzoeken.’ Het college becijfert dat Lochem op grond van de Spreidingswet en het daarbij horende verdeelbesluit 211 asielzoekers moet opvangen. Verder is er een taakstelling om statushouders te huisvesten. Veel van deze statushouders verblijven nu, bij gebrek aan woningen, in AZC’s. De Regionale Opvanglocaties moeten verbetering brengen.

Vanwege de mogelijke maatschappelijke impact is opdracht gegeven voor diverse onderzoeken om inzicht te verkrijgen in de kansen, risico’s en te nemen beheersmaatregelen voor de locatie. De genoemde risicoanalyse moet onder meer duidelijk maken welke beheersmaatregelen nodig zijn voor de locatie in Ampsen. Een werkgroep onderzoekt de verkeersveiligheid en verder worden de ruimtelijke en milieugevolgen onderzocht. Met maatschappelijke partners, uit onder meer onderwijs en gezondheidszorg worden eventuele gevolgen overlegd. Pas als de resultaten van de onderzoeken beschikbaar zijn, doen B&W een voorstel aan de raad. 

Jonge asielzoekers
Voor de jonge asielzoekers, die nu in Hotel Paasberg verblijven, moet voor 1 juli vervangende woonruimte worden gevonden. Het contract met de hotelketen loopt dan af en omwonenden daar is beloofd dat de opvang op die datum beëindigd wordt. Het college wil liefst voorkomen dat de AMV’s letterlijk ‘in een bus’ worden gezet. Opvang en onderwijs in dezelfde omgeving is het streven.

Omdat de procedure voor een regionale opvanglocatie niet voor 1 juli afgerond kan worden, wordt gedacht aan een tijdelijk huurcontract tussen COA en Pactum. Beide organisatie hebben een intentieverklaring tot (ver)koop getekend, maar de koop wordt pas definitief gesloten als COA zekerheid heeft over wat mogelijk is op de locatie.

Omwonenden
Omwonenden, die zich op 13 februari deels zeer kritisch uitlieten over de plannen, zijn woensdagavond geïnformeerd over de nieuwe aantallen die bij de onderzoeken worden betrokken. Sommigen van hen hebben slechte ervaringen uit het verleden toen op dezelfde plek jonge asielzoekers waren gehuisvest. Met omwonenden wordt een klankbordgroep gestart. Hiervoor hebben zich al meerdere mensen aangemeld. De eerste bijeenkomst volgt op korte termijn, zo laat de gemeente weten.

Omwille van de snelheid is dit bericht - met nieuws over de aantallen - gepubliceerd zonder reacties van betrokkenen. De redactie probeert deze uiteraard nog op te halen en in een apart bericht te melden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant