Meer oog voor biodiversiteit, dat is een belangrijk aspect van de nieuwe Omgevingsvisie volgens wethouder Jos Hoenderboom.

Meer oog voor biodiversiteit, dat is een belangrijk aspect van de nieuwe Omgevingsvisie volgens wethouder Jos Hoenderboom.

Kyra Broshuis

Omgevingsvisie deze maand op agenda gemeenteraad

Politiek Oost Gelre

Opmerkingen van o.a. Bomenwacht, Contactgroep Zwolle, inwoners Zieuwent en Vogelbescherming

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Komende maand beslist de gemeenteraad over de veelbesproken omgevingsvisie; een integrale visie voor de fysieke leefomgeving van Oost Gelre in 2040. De visie is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, ondernemers, mede-overheden en maatschappelijke instellingen. In de komende jaren zullen de ambities worden uitgewerkt in nieuw beleid en zullen er omstandigheden zijn waarin de visie niet heeft voorzien. Elke vier jaar zal de visie aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen en ambities. De omgevingsvisie is een belangrijke basis voor omgevingsvergunningen (voorheen de bouwvergunningen).

Volgens wethouder Jos Hoenderboom is de omgevingsvisie ‘meer in balans met de natuur’. “We moeten investeren in groen en gaan van kwantiteit naar kwaliteit. We moeten behouden wat goed is en groeien volgens de nieuwe lat van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het is nu echt tijd dat we rekening houden met water, biodiversiteit en klimaat. Iedere vergunning die aangevraagd gaat worden, zal op basis van de nieuwe omgevingsvisie beoordeeld worden.”  Bij de gemeente hebben in totaal 11 partijen/inwoners een zienswijze ingediend op de omgevingsvisie. De meeste voorkomende onderwerpen in de zienswijze bedrijventerrein en bedrijfslocaties; recreatiemogelijkheden en uitbreiding van fiets- en wandelpaden; landschap, natuur en biodiversiteit en ontwikkeling van het agrarisch gebied en de landbouwtransitie. Een greep uit de zienswijzen:

Bomen
Bomenwacht Oost Gelre vindt in het ontwerp te weinig terug van de waarde van bomen. ‘Bomen zijn een cruciaal onderdeel van ons zo typerende landschap. Het beeldbepalende karakter van grote, oude en gezonde bomen in ons landschap is onderbenoemd. Daarnaast zijn bomen een cruciale factor in de strijd tegen droogte en hitte, tegen de achteruitgang van het soortenrijkdom, voor het welbevinden en leefbaarheid van onze omgeving’, zo schrijft Bomenwacht. De gemeente vindt het een terechte toevoeging en neemt in de visie op dat ze de omstandigheden voor flora en fauna ‘optimaliseren door te zorgen voor voldoende voedsel, bescherming en verbinding. Concreet maken we daarbij gebruik van onze bermen, watergangen, sloten en landschapselementen zoals bomen. Ook zorgen we in de kernen voor een klimaatadaptieve inrichting van woonwijken, winkelgebieden en agrarisch gebied. We voegen bijvoorbeeld meer bomen en groenvoorzieningen toe in de buurten en tussen de huizen’.

Zwolle
Contactgroep Zwolle mist in de Omgevingsvisie de stelling dat industriële ontwikkeling in het buitengebied ongewenst is. De gemeente stelt dat de kernambitie ‘Oost Gelre heeft in 2040 een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied’ voldoende is en gaat geen aanpassing doen. Contactgroep Zwolle wil graag duidelijkheid over de verbreding van 2x2 van de N18. ‘Voor de N18 wordt samengewerkt met de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en alle Achterhoekse gemeenten. Het belang van een regionale doorstroomweg – waaraan verbeteringen worden aangebracht gericht op doorstroming, verkeersveiligheid en tijdwinst – gaat breder dan alleen de inwoners van Oost Gelre’, zo stelt de gemeente. Bepaalde passages worden aangescherpt maar harde toezeggingen blijven uit.

Zieuwent
Twee burgers uit Zieuwent, deelnemers van de groep ‘t Silder, willen dat nieuwbouw ten behoeve van grootschalige landbouw in het buitengebied onmogelijk wordt. De gemeente zegt nieuwbouw niet uit te kunnen sluiten en daarom de visie op dat gebied niet aan te passen. Transmissienetbeheerder Tennet verzoekt de gemeente in haar Omgevingsvisie expliciet op te nemen dat de aanwezigheid van een hoogspanningsverbinding beperkingen oplevert voor het gebruik van gronden. ‘Om de veiligheid van personen en goederen te waarborgen gelden er bijvoorbeeld aan te houden veiligheidsafstanden. Bovendien is het van belang dat hoogspanningsverbindingen te allen tijde bereikbaar zijn en blijven voor onderhoud, storingen en/of calamiteiten, ten behoeve van de leveringszekerheid en het zo efficiënt mogelijk gebruik kunnen maken van het landelijk hoogspanningsnet door Tennet’, zo zegt het bedrijf. De gemeente zegt Tennet actief te betrekken bij de ontwikkeling van plannen in de directe nabijheid van hoogspanningsverbindingen.

Vogels 
Vogelbescherming Nederland vindt dat er in de omgevingsvisie nauwelijks aandacht wordt geschonken aan vogels en het belang om leefgebieden voor vogels te behouden en te versterken. ‘Aan akker- en weidevogels wordt helemaal geen aandacht besteed. Graag zouden we zien dat dit onderwerp alsnog een plek krijgt in de definitieve omgevingsvisie met een koppeling naar een biodiversiteitsherstelprogramma. In het biodiversiteitsherstelprogramma kunnen dan concrete acties/projecten worden opgenomen ter uitvoering. In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor het Beltrumse veld. Het Beltrumse veld, dat ligt in de overgangszone tussen de gemeente Berkelland en Oost-Gelre, heeft volop de potentie om weer verder te herstellen als weidevogelgebied van allure. Intussen is er ook sprake van een zoekgebied voor windenergie. Juist in dit weidevogelgebied. Wij willen u verzoeken om het beleid voor dit zoekgebied te herzien en om tegelijkertijd in de omgevingsvisie de ambitie op te nemen dat wordt ingezet op behoud en herstel van het Beltrumse veld als weidevogelbroedgebied in deze omgeving’. De gemeente heeft de visie op verschillende stukken aangepast. ‘Tevens stond in onze ruimtelijke ontwikkelingen het bevorderen van de biodiversiteit altijd bovenaan. De leefgebieden van diersoorten zoals akker- en weidevogels zijn daardoor verbeterd’, zo stelt Oost Gelre. Voor wat het Beltrumseveld betreft zegt de gemeente dat hierover gesprekken gaande zijn met de Vogelbescherming. ‘We beseffen dat het een complex traject is met voor- en nadelen. Het is onze inzet om de verschillende ambities rondom onder andere bescherming van flora en fauna en de energietransitie zo optimaal mogelijk te koppelen. Daarom leidt dit niet tot een aanpassing van de omgevingsvisie’, zo laat de gemeente weten. 

De volledige omgevingsvisie inzien? Dat kan op www.oostgelre.nl/omgevingsvisie-oost-gelre