Bij dit pand is de kap als 'karakteristiek' bestempeld, wonen in deze kap zal de gemeente niet toestaan. Foto: Kyra Broshuis

Bij dit pand is de kap als 'karakteristiek' bestempeld, wonen in deze kap zal de gemeente niet toestaan. Foto: Kyra Broshuis

Meer mogelijkheden voor wonen in de kap

Politiek Oost Gelre

Dit zijn de regels

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Met de huidige vraag naar woonruimte kijken veel pandeigenaren naar de mogelijkheden in hun gebouw. De gemeente Oost Gelre ziet dan ook steeds meer aanvragen binnenkomen voor wonen in de kap. Er waren nog geen duidelijke regels voor en dus heeft de gemeente die opgesteld.

In het geldende bestemmingsplan voor de centra van Lichtenvoorde en Groenlo is opgenomen dat woningen in de kap niet zijn toegestaan. Het gaat dan om gehele zelfstandige wooneenheden en kamerbewoning direct onder de kap van een gebouw. Dergelijke ontwikkelingen zijn niet toegestaan aangezien deze veelal leiden tot onwenselijke situaties. Bij het wonen in de kap is de woonkwaliteit veelal lager en er ontbreekt buitenruimte.

Verschil tussen bestaande bouw en nieuwbouw
“We zien dat bij steeds meer aanvragen wonen in de kap onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling. Voor alle gevallen wordt dan maatwerk toegepast bij de behandeling”, zegt wethouder Jos Hoenderboom. De gemeente wil dan ook een duidelijker beleid gaan voeren. “Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wonen in de kap bij bestaande bouw en wonen in de kap bij nieuwbouw. Bij bestaande bouw blijven we terughoudend omgaan met medewerking, de ‘ nee, tenzij’-houding. Voor nieuwbouw geldt een meer positieve, ‘ja, mits’, houding. Daarnaast is er voor bijzondere gevallen nog een afwijkingsmogelijkheid in het beleid opgenomen, waarmee het college kan beslissen om voor een bepaald plan af te wijken van het beleid. Met dit nieuwe beleid kunnen we bij bestaande panden in de centra van Lichtenvoorde en Groenlo woningen toevoegen.”

Niet in karakteristieke kappen
De nieuwe regels gelden voor zelfstandige wooneenheden in de kap. “Alle ruimten ten behoeve van de woonfunctie moeten zich onder de kap bevinden. Alleen slaapkamers onder de kap wordt dus bijvoorbeeld niet gezien als een zelfstandige wooneenheid in de kap”, zo legt Hoenderboom uit. De gemeente wil geen woningen in karakteristieke kappen. “Kappen met een cultuurhistorische waarde of een bijzondere architectuur. We hebben onderzoek gedaan en er is gedocumenteerd welke kappen karakteristiek zijn in de centra van Lichtenvoorde en Groenlo.”

Voorwaarden
Voor nieuwbouw is het zo dat de woningen in de kap stedenbouwkundig verantwoord moeten worden uitgevoerd. Er wordt gekeken naar de verhouding van de kap in relatie tot de rest van het pand. De hoeveelheid dakkapellen, dakramen, loggia’s, (inpandige) balkons, etc. moet ondergeschikt zijn aan de kap. Het ontwerp dient te passen in de omgeving en aan te sluiten bij het straatbeeld. Er moet sprake zijn van voldoende ruimte onder de kap om een wooneenheid te realiseren: minimaal 50 m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Daarnaast mag er geen sprake zijn van onevenredige negatieve invloed op de directe leefomgeving zoals bijvoorbeeld inkijk in andere woningen. Ook moet er voldaan worden aan het geldende parkeerbeleid.

Het  nieuwe beleid is nog in de conceptfase. Inwoners van Oost Gelre kunnen meedenken over dit beleid. Daarna behandelt het college van B&W het nieuwe beleid en stelt dit wel of niet vast. Het concept ligt ter inzage van 1 september tot en met 13 oktober 2023, te vinden via www.oostgelre.nl.

Deze kap is door de gemeente als 'niet karakteristiek' bestempeld, wonen in de kap is mogelijk. Foto: Kyra Broshuis