Er is een plan voor 5 patiowoningen op dit perceel aan de Papendijk. Foto: Kyra Broshuis

Er is een plan voor 5 patiowoningen op dit perceel aan de Papendijk. Foto: Kyra Broshuis

Nieuwe patiowoningen aan Papendijk in Groenlo

Wonen Groenlo

GROENLO - Op het perceel aan de Papendijk 11 in Groenlo, waar nu nog een oude schuur staat, komen mogelijk 5 patiowoningen. De gemeente Oost Gelre wil in principe meewerken aan dit plan. In het kader van de pilot Menukaart Wonen is in 2020 is een verzoek ingediend voor deze locatie. Dat verzoek werd toen afgewezen omdat het plan over onvoldoende kwaliteit beschikte en er in Groenlo een beperkte behoefte was in relatie tot de hoeveelheid ingediende plannen.

Door Kyra Broshuis

Zoals bekend is de behoefte aan woningen inmiddels groot en bovendien zijn niet alle plannen van de menukaart uitgevoerd. De initiatiefnemer heeft nu een aangepast plan ingediend voor het realiseren van 5 patiowoningen op het perceel aan de Papendijk. De oude schuur wordt gesloopt en de bestaande bomen en struiken worden ingepast in het plan. 

Parkachtige setting
“Welstand moet het plan nog beoordelen”, zo zegt wethouder Jos Hoenderboom. “Het perceel is gelegen in bestemmingsplan Woonwijken Groenlo en heeft de bestemming Wonen-1 zonder Bouwvlak. Met een herziening van het bestemmingsplan of omgevingsplan of een omgevingsvergunning met projectafwijking kan medewerking worden verleend. Het plan voorziet in een behoefte aan woningen en wordt ingepast in de omgeving. Met dit plan worden 5 patiowoningen gerealiseerd in een parkachtige setting. Hierdoor blijft sprake van een groene uitstraling van het perceel. Voorwaarden voor het realiseren van 5 patiowoningen op deze plek zijn dat het bestaande robuuste groen behouden moet blijven en er extra groen moet worden aangelegd. Ook moeten de tekeningen verder worden uitgewerkt met maatvoeringen en ter goedkeuring aan de gemeente worden voorgelegd. Verder moet er bij een bestemmingsplan/omgevingsplan een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld.”

Voor ouderen
De woningen krijgen inpandige bergingen. Daarnaast worden parkeerplaatsen aangelegd. Het gaat om de realisatie van 5 patiowoningen, in principe bedoeld voor ouderen. Voor de nieuwe woningen is een parkeerbehoefte van 10 parkeerplaatsen, echter zijn er maar 9 parkeerplaatsen veilig in te passen. Omdat de parkeerdruk in de direct aanliggende straten tijdens het parkeeronderzoek van 2022 nooit hoger is geweest dan 63% kan akkoord gegaan worden met één parkeerplaats minder. Deels zijn de parkeerplaatsen ingetekend op gemeentegrond, om zo min mogelijk verharding toe te voegen en de groene parkachtige setting zo veel mogelijk in stand te kunnen laten. De parkeerplaatsen dienen door initiatiefnemer aan te worden gelegd. De kosten hiervoor zijn voor de initiatiefnemer, net als de kosten voor het verleggen/aanleggen van het voetpad.

Dit plan van vijf levensloopbestendige patiowoningen past in de vastgestelde Regionale Woondeal volgens het model van minister van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, Hugo de Jonge. Zoals afgesproken is er een verdeling van 1/3 sociale huur, 1/3 betaalbare koop (onder de 350.000 euro) en 1/3 vrije sector (boven de 350.000 euro). Deze woningen vallen onder de categorie betaalbare koop, met een richtprijs van 275.00-350.000 euro. 

De buurt is inmiddels op de hoogte van de plannen.