Omwonenden ervaren al jaren overlast van het agrarisch bedrijf aan de Oude Borculoseweg in Groenlo. Foto: Kyra Broshuis

Omwonenden ervaren al jaren overlast van het agrarisch bedrijf aan de Oude Borculoseweg in Groenlo. Foto: Kyra Broshuis

Uitbreiding mestverwerker en nieuwe toegangsweg

Landbouw Groenlo

Bedrijf aan Oude Borculoseweg overtrad de regels

Door Kyra Broshuis

GROENLO - Bij een agrarische bedrijf aan de Oude Borculoseweg 5 in Groenlo is het bouwvlak overschreden. De provincie Gelderland, het bevoegd gezag voor wat betreft het verlenen van de aangevraagde omgevingsvergunning, heeft de gemeente Oost Gelre gevraagd een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen af te geven. De provincie kan daarmee de gevraagde omgevingsvergunning verder afhandelen. De aanvraag voorziet in uitbreiding van een mestverwerkingsinstallatie en de aanleg van een nieuwe toegangsweg. Het betreffende bedrijf heeft in het verleden al vaker de regels overtreden. 

Eerder deze maand werd er een informatieavond voor buurtbewoners over de ontwikkelingen bij het bedrijf gehouden bij De Mattelier. De agrariër uitte daarbij zijn ongenoegen over de geruchten en verdachtmakingen aan zijn adres. Verschillende vragen van de buurtbewoners werden ter plekke beantwoord. De gemeenteraad moet zich nu uitspreken over de verklaring van geen bedenkingen.

Niet netjes
Alfred Wopereis van de VVD zegt dat het verleden van het bedrijf er inderdaad niet om liegt. “Het is daar niet altijd even netjes gegaan. Het gaat nu echter om het bouwvlak en om de toegangsweg; wij kunnen instemmen.” Bertie Bosker van de NLog zegt dat de raad nu alleen iets te zeggen heeft over de ruimtelijke ordening. “De rest is aan de provincie. Het gaat nu alleen over een kleine overschrijding van het bouwvlak; hier horen wij medewerking aan te verlenen. Het gaat niet om uitbreiding maar om legalisering van dat wat er al staat. Geen verklaring van geen bedenkingen afgeven zou getuigen van onbehoorlijk bestuur.”

Stikstof
Paul Wallerbos van OLW heeft in het verleden al veel vragen gesteld over het betreffende bedrijf. “En dat is niet zomaar. We moeten niet lichtzinnig met het besluit omgaan. Naast de bekende vergunnings- en milieuproblematiek is dit bedrijf ook nog eens één van de grootste uitstoters van stikstof in onze gemeente”, zegt Wallerbos. De PvdA is het met hem eens. De twee partijen dienen gezamenlijk een motie in om eerst duidelijk te krijgen hoe groot het stikstofprobleem in Oost Gelre is en willen, bij een stikstofvergunningsprobleem, met het bedrijf in gesprek over mogelijke vrijwillige bedrijfsbeëindiging. OLW en de PvdA krijgen hierbij steun van de Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland die in uitgebreide brief weergeeft welke problemen en/of onduidelijkheden er nog spelen. ‘Wij vragen ons of u als raad op dit moment wel over voldoende informatie beschikt om te beslissen over de voorliggende Vvgb. Het is belangrijk dat in de bovengenoemde zaken duidelijkheid komt alvorens u verantwoorde vervolgstappen kunt zetten. Nu beslissen heeft het risico van een (wederom) jarenlang voortslepend mestdossier’, zo schrijft de stichting. De ingebrachte motie krijgt echter alleen steun van OOG en wordt dus verworpen. Ben Hummelink van OOG zegt dat de raad nu wordt gevraagd om, na een aantal overschrijdingen, alsnog een en ander te legaliseren. “Nu moeten we dus alsnog goedkeuren wat volgens onze eigen regels niet mag. Wij willen op deze locatie geen enkele uitbreiding van intensieve veehouderij en we willen ook geen medewerking verlenen aan mestinstallaties.”

Bedrijfsvoering
Dennis van Loon van het CDA zegt dat er concreet wordt gevraagd om de bebouwing te regelen. “Deze uitbreiding is een verbetering van de bedrijfsvoering. Wij kunnen hier mee instemmen.” De eigen wethouder, Jos Hoenderboom, valt Van Loon bij. “Het gaat alleen om een geringe overschrijding en de toegangsweg is er vooral om de buurman te ontlasten. Voor wat betreft de motie van PvdA en OLW is het zo dat het vooral om milieu gaat. Wij kunnen de problematiek van stikstof aankaarten bij de provincie maar voor dit dossier geldt dat de stikstofuitstoot niet toeneemt.”

CDA, VVD en NLog stemmen in en daarmee is de verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De provincie Gelderland kan nu verder aan de slag met de omgevingsvergunning en hierop een besluit nemen.